Nytt EU-direktiv ställer tuffare krav på marknadsföring online

EU satsar stora resurser på att förbättra de juridiska spelreglerna i den digitala miljön. Det gäller inte minst den konsumentskyddande lagstiftningen. Större krav på e-marknadsplatser och en utökad ångerrätt är bara ett par exempel på detta. Sanktionerna vid överträdelse kan svida riktigt ordentligt och just därför måste du hänga med i utvecklingen!

I artikeln Nytt direktiv om digital upphovsrätt  från den 27 februari diskuterar advokat Erik Ullberg och Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå Copyrightdirektivet och två av dess mest kontroversiella delar som i folkmun benämns länkskatten och uppladdningsfiltret. Knappt en månad senare, den 26 mars mars röstade Europeiska rådet igenom det slutliga förslaget.

Dagens artikel fortsätter i samma spännande hjulspår när Erik och Gunilla diskuterar ännu ett EU-direktiv som kommer att påverka dig som marknadsförare. Denna gång handlar det om Konsumentdirektivet, vars syfte är att förbättra skyddet för konsumenternas ekonomiska rättigheter med fokus på den digitala miljön.

Direktivets syfte och många delar

Konsumentdirektivet heter egentligen ”Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler”, och antogs i mars 2018.

Primärt är konsumentdirektivets syfte att uppdatera befintliga konsumentskyddsregler i förhållande till hur konsumentskyddet bevaras online, och det långa namnet skvallrar om att omfattande förändringar är på gång.

Konsumentdirektivet innefattar ett flertal direktiv:

  • Direktivet om oskäliga avtalsvillkor
  • Direktivet om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter
  • Direktivet om otillbörliga affärsmetoder
  • Direktivet om konsumenträttigheter.

Avskräckande böter och individuella rättsmedel

EU tycks ha förstått att det krävs effektiva och avskräckande sanktionsmöjligheter för att få företagen att lyssna när det kommer till lagöverträdelser i den digitala miljön.

I likhet med Dataskyddsförordningen GDPR innehåller nämligen direktivet bestämmelser om böter på upp till 4 % av den globala årsomsättningen vid utbredda gränsöverskridande överträdelser av lagstiftningen. Sanktionsmöjligheterna kommer att införas i samtliga direktiv som omfattas av Konsumentdirektivet.

Vid sidan om detta kommer Konsumentdirektivet även att innehålla en rätt till individuella rättsmedel för konsumenter som utsätts för otillbörliga affärsmetoder som till exempel aggressiv marknadsföring – förutsatt att påföljderna är proportionella, effektiva och inte påverkar tillämpningen av andra rättsmedel som konsumenterna har enligt EU-rätten eller nationell rätt.

Dessa individuella rättsmedel ska för konsumenten åtminstone innebära att avtalsenliga rättsmedel omfattar rätt att häva avtalet samt att utomobligatoriska rättsmedel inbegriper rätt till skadestånd.

Större krav på e‑marknadsplatser och onlineplattformar

Transparens är ett centralt begrepp i Konsumentdirektivet. Och för att uppfylla kraven om större transparens gentemot konsument måste i det avtal som träffas tydligt framgå:

  • om avtalet ingås med privatperson eller näringsidkare;
  • om konsumentskyddslagstiftning är tillämplig; samt
  • vem som är ansvarig för att tillse att konsumenträttigheter säkerställs, det vill säga tredjepartleverantör eller e‑marknadsplats.

Vidare ställer Konsumentdirektivet krav på att onlineplattformar tydliggör för besökaren om en tredje part vid sökningar på plattformen till exempel fått en högre placering eller ranking på grund av att den gett ersättning till plattformen. En sådan åtgärd måste tydligt markeras gentemot konsumenten i syfte att vara transparent avseende de sökresultat som visas.

Ångerrätt vid betalning med personuppgifter

Ett annat intressant krav som införs i och med direktivet är att konsumentens ångerrätt vid distansavtal även kommer att gälla för de fall konsumenten betalat för tjänst eller vara med sina personuppgifter. Detta påverkar exempelvis sociala medieplattformar där kunden tillhandahåller diverse onlinetjänster i utbyte av att kunden registrerar sina personuppgifter och därmed samtycker till viss form av personuppgiftbehandling.

Konsumentdirektivet ger kunden en möjlighet att häva ett ingått avtal med en ångerfrist om 14 dagar. I och med denna utökade ångerrätt tillskrivs personuppgifter i viss mån ett värde som motsvarar monetära medel.

Direktiv med genomslagskraft

Konsumentdirektivet är ett tydligt tecken på att EU uppmärksammat behovet av att förtydliga och stärka befintlig konsumentskyddande lagstiftning i takt med att den digitala marknaden förändras.

Eftersom Konsumentdirektivet innebär utökade sanktionsmöjligheter i form av böter av betydande storlek samt högre krav på transparens gentemot konsumenten förväntas direktivet få stark genomslagskraft.

Mitt råd till dig som näringsidkare i allmänhet och marknadsförare i synnerhet är därför att noga bevaka de förändringar inom konsumentskyddet som kommer att ske de närmaste åren.